Promotion "Kawasaki W series" ตารางผ่อน

December 18, 2018

โปรโมชั่น Kawasaki W series 

-----------------------------------------------------------------------------------------

W175 , w175 SE (2018)

- Gift Voucher มูลค่า 6,000 บาท 

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี 

W175 = 83,000 บาท 

W175se = 86,000 บาท 

W175 Cafe = 93,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

W250 (2018) : 220,000 บาท 

- ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี
- ทะเบียน / พรบ. ฟรี 1 ปี

- Gift Voucher มูลค่า 20,000 บาท 

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี 


 

 

 

 

 

 

W800 (2018) : 376,000 บาท 

- ประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี

- Gift Voucher มูลค่า 35,000 บาท 

- รับประกันคุณภาพ 2 ปี 

 

 

 

  

W800 เขียว_๑๘๐๑๒๓_0012